JURU AUDIT DALAMAN

.......

 

Nama
: Nurhudah Baharin
Jawatan Hakiki
: Juru Audit Dalaman
Gred
: W 41
E-Mail
: Norhudah.Baharin@sabah.gov.my
Nombor Telefon
: 089-701665
 
BAHAGIAN AUDIT DALAMAN
PIAGAM PELANGGAN

~ Menjalankan pengauditan dengan cekap, adil dan saksama secara bebas, objektif
...dan profesional.

~ Menjalankan pengauditan terhadap akaun Majlis dengan penekanan ke atas aspek
...perakaunan.

~ Memperbaiki sistem kawalan dalaman secara menyeluruh.

~ Memeriksa dan memastikan pengurusan kewangan dijalankan dengan cekap dan
...efisien selaras dengan arahan dan peraturan yang dibenarkan oleh undang-undang
...Malaysia.

~ Mengemukakan Laporan Audit serta cadangan memperbaiki kelemahan kepada
...pihak pengurus dalam tempoh satu ( 1 ) bulan selepas pengauditan dijalankan


FUNGSI

~ Memastikan undanh-undang, prosedur, dasar dan peraturan Majlis di-
...laksanakan dan dipatuhi.

~ Membuat uji semak, penyiasatan dan pemeriksaan ke atas aktiviti Majlis
...dan pemborong-pemborong.

~ Menjadi urusetia aduan dan menyalurkan setiap aduan yang diterima
...daripada pengadu kepada jabatan-jabatan yang terlibat.

~ Membuat pemantauan dan tinjauan terhadap aduan yang telah diselesai-
...kan oleh jabatan bagi memastikan aduan yang telah dilaksanakan se-
...penuhnya.