PENOLONG SETIAUSAHA PENTADBIRAN

 

Nama
: Maria Mukeri
Jawatan Hakiki
: Pegawai Tadbir
Jawatan Dalam Organisasi
: Pembantu Setiausaha Pentadbiran
Gred
: N 41
E-Mail
: Maria.Mukeri@sabah.gov.my
Nombor Telefon
: 089-701622


BAHAGIAN PENTADBIRAN
PIAGAM PELANGGAN
FUNGSI

~ Memastikan tanggungjawab terhadap pengurusan, ...
...penyeliaan dan pemantauan hal ehwal pengurusan
...perkhidmatan dan perjawatan Pegawai dan Kakitangan
...Majlis dilaksanakan dengan sebaiknya.

~ Memastikan bahawa Mesyuarat Jawatankuasa Majlis
...seperti:-
.. * Mesyuarat Jawatankuasa Majlis
...* Jawatankuasa Penilaian Prestasi
...* Jawatankuasa Panel Kompentensi Jabatan ( Bagi Penilaian ......Tahap Kecekapan Anggota )
...* Jawatankuasa Panel Pergerakan Gaji

Dapat diadakan seperti yang dijadualkan kecuali atas sebab-sebab yang tidak
dapat dielakkan.

~ Menggurus dengan cekap dan efisen hal-ehwal Pengurusan ...Pencen / KWSP pegawai dan kakitangan berdasarkan
...kepada peraturan Pencen / KWSP yang berkuatkuasa dari
...semasa ke semasa dalam tempoh satu ( 1 ) minggu.

~ Memastikan urusan penghantaran dan penerimaan surat
...menyurat dan dokumen rasmi Majlis dikendalikan dengan ......segera dalam tempoh satu ( 1 ) hari.

~ Memastikan penempatan dan pertukaran tempat bertugas
...Pegawai dan kakitangan dilaksanakan dengan saksama dan ...adil serta mengambil kira kebolehan dan pengalaman
...pegawai dan kakitangan berkenaan.

~ Memastikan pengendalian dan pengurusan tindakan tatatertib ...ke atas pegawai dan kakitangan diurus mengikut peraturan ......danpekeliling yang digunapakai dari semasa ke semasa.

~ Memastikan semua lapisan pegawai dan kakitangan Majlis ...menjadi wargayang yang terlatih dan cekap dalam me-
...laksanakan tugas dan tanggungjawab dengan memberi
...peluang kepada pegawai dan kakitangan mengikut kuasa dan ...latihan.yang dianjutkan oleh Majlis Perbandaran Tawau
...( MPT )

~ Mentadbir dan mengendalikan segala hal ehwal pentadbiran ...dan pengurusan Majlis.

~ Memastikan pengagihan pelbagai persuratan, bayaran dan
...dokumentasi kepada Presiden dan ketua-ketua Bahagian/
...Unit dalam majlis untuk tindakan.

~ mengurus pengiklanan akbar utama, pesanan tempatan,
...kawalan vot, keselamatan peti tender dan fail-fail sulit.

~Menguruskan segala hal ehwal pentadbiran Jabatan termasuk ..cuti, hal ehwal kakitangan, surat-menyurat, kursus-kursus,
..peperiksaan-peperiksaan kerajaan.