AHLI-AHLI MAJLIS PERBANDARAN TAWAU
2015-2016   

Tim.Presiden
Y.Bhg
Encik Aftar Nurajat

 
Presiden
Y. Bhg.
Encik Alijus Hj.Sipil
 

PMK Setiausaha
Y.Berusaha Encik Pang Pick Lim @ Joseph
   

Kaunselor
YM.Hj. Halik Hj. Wahid
AMN, ASDK, BSK, ADK


 

Kaunselor
YM.Hj. Mansur Hj. Palullah
PPN, ASDK, BSK


 

Kaunselor
YM.Saharuddin Salleh
PPN, ADK


 

Kaunselor
YM.Liew Kiam Meng
BSDK, BK


 

Kaunselor YM.
Datuk Hj. Kassim Hj. Aman @ Hassim PPN, ADK, PGDK

                 

Kaunselor
YM.Dato'Chen Nyuk Yin

 

Kaunselor
YM.Hj. Rackey Apna
PPN, ASDK, BK


 

Kaunselor
YM.Arbine Abu
BSK


 

YM.Kaunselor Haji Mohd
Ayaz Khan Yunus Khan
ASDK, ADK, BK


 

Kaunselor
YM.Datu Abdul Rahman Bin Datuk Ismail, ADK

                 

Kaunselor
YM.Shamsul Alam Bawa Omar

 

Kaunselor
YM.Sahran Mankati
BK


 

Kaunselor
YM.Datin Shim Nyat Yun
***

 

Kaunselor
YM.Ir.Lo Chong Chiun


 

Kaunselor
YM.Wong Chun Vui


                 

Kaunselor
YM.Chia Nyuk Moi

 

Kaunselor
YM.Mohd Zaki Harry Susanto

 

Kaunselor
YM.Hjh.Chaya Hj.Sulaiman

 

Kaunselor
YM.Rosman Abdul Razak

 

Kaunselor
YM.Tuan Hj. Ahmed@
Jepang Tapah

                 

Kaunselor
YM.Tong Yun Fah

 

Kaunselor
YM.Fung Len Fui

 

Kaunselor
YM.Mohd Hafiz Rustam

 

Kaunselor
YM.Vun Nyuk Onn

   


Copyright © 2013 Laman Web Majlis Perbandaran Tawau